خوراکي تاسیساتو ته جواز ورکونه

شمېره

خوراکي تاسیساتو ته جواز ورکونه

 

1

د تولیدي کارخانو  ژمنلیک

دانلود

2

د ځان څارنې چک لست

دانلود

3

د خوراکي توکو د تولیدي فابریکو د جوازورکونې کړنلاره(طرزالعمل)

دانلود

4

د خوراکي توکو د تولیدي فابریکو د جوازورکولو غوښتنلیک فورمه

دانلود