چک لیستونه

1

Checklist for Submission of Documents for the registration of Product Administrative and Product Information

دانلود

2

Checklist for Submission of Documents for Registration of a Product Active Pharmaceutical Ingredient(s)

دانلود

3

Checklist for Submission of Documents for Registration of Product Finished Pharmaceutical Products (FPP)

دانلود

4

Appeal for Registration of Rejected Product

دانلود

5

Appeal Form for Registration of Rejected Company

دانلود

6

Application for Registration of a Product

دانلود

7

Application for Registration of Foreign Pharmaceutical Manufacturing Company

دانلود

8

Checklist for Submission of Documents for the Registration of a Foreign Pharmaceutical Manufacturing Company

دانلود

9

فورم درخواست ثبت ادویه

دانلود

10

فورم درخواست ثبت کمپنی خارجی تولید ادویه

دانلود

11

Application form for Grand Father Product

دانلود

12

فورم ارزیابی کمپنی‌ها و اقلام دوایی قبلا ثبت شده برای تیم

دانلود